Ban kiểm soát

Nguyễn Thị Lan

Trưởng ban Kiểm soát

Ông

Trần Lâm Châu

Thành viên Ban Kiểm soát

Ông

Phạm Anh Dũng

Thành viên Ban Kiểm soát