Thành viên ban điều hành

Ông

Nguyễn Đức Công

Tổng Giám đốc FLC STONE

Phạm Thị Lệ Thủy

Phó Tổng Giám đốc FLC STONE - Phụ trách Kinh Doanh

Trần Thị Thúy Liễu

Phó Tổng Giám đốc FLC STONE - Phụ trách Tài chính