THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông

Nguyễn Tiến Dũng

Chủ tịch HĐQT FLC STONE

Ông

Lã Quý Hiển

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông

Nguyễn Thiện Phú

Thành viên Hội đồng quản trị

Vũ Thị Minh Huệ

Thành viên Hội đồng quản trị

Trần Thị Thúy Liễu

Thành viên Hội đồng quản trị