Tư vấn

Tư vấn: AMD GROUP cung cấp các dịch vụ tư vấn trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm: hội nhập kinh tế quốc tế, tư vấn đầu tư, phát triển du lịch bền vững, y tế, giáo dục, nông nghiệp và thủy sản, xây dựng năng lực, rà soát và đánh giá chính sách, đối thoại liên quan đến chính sách, hỗ trợ cải cách và tăng cường thể chế, quản lý dự án, đánh giá tác động dự án, phát triển tổ chức và quản lý nguồn nhân lực, hành chính công, giảm thiểu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu.

Giáo dục - Đào tạo: AMD GROUP đã tổ chức nhiều khóa đào tạo các kỹ năng quản lý, lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp cho hơn 10.000 cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển khoa học quản lý tại Việt Nam. Kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng của các giảng viên quốc tế được cộng hưởng và kết hợp nhuần nhuyễn với văn hóa, điều kiện cụ thể của Việt Nam để phát huy tối đa tính hiệu quả và thực tiễn của khóa học. 
 
Nghiên cứu: AMD GROUP tập trung nghiên cứu và tư vấn các vấn đề về chính sách, chiến lược và triển khai các dự án giảm nhẹ rủi ro thảm họa và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời AMD GROUP cũng nghiên cứu và tư vấn các biện pháp quản lý và các hoạt động nâng cao nhận thức về rủi ro thảm họa và phát triển sinh kế bền vững cho người dân sống trong khu vực dễ bị tổn thương.

Giáo dục và đào tạo

Nghiên cứu

AMD GROUP tập trung nghiên cứu và tư vấn các vấn đề về chính sách, chiến lược và triển khai các dự án giảm nhẹ rủi ro thảm họa và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời AMD GROUP cùng nghiên cứu và tư vấn các biện pháp quản lý và các hoạt động nâng cao nhận thức về rủi ro thảm họa và phát triển sinh kế bền vững cho người dân sống trong khu vực dễ bị tổn thương.